Verkeer

Verkeerscommissie nieuwe voorzitter

De Verkeerscommissie Roomburg heeft een nieuwe voorzitter: Ronald Peters. Hier vindt u het interview met hem in de ROMEkrant van december 2017.

07-07-2015 Bericht aan Arriva


Namens het bestuur van de wijkvereniging Roomburg in Leiden stel ik u de volgende twee vragen.
-1- Aan het einde van het jaar zal de verbinding tussen onze wijk en Zoeterwoude gereed zijn. Dan kan het auto- en busverkeer gebruik maken van de nieuwe route over de A4 van en naar Zoeterwoude. Wat betekent deze verandering voor de buslijnen 187 en 186 door de week en in het weekeinde? 

-2- Op het ogenblik gaat bus 187 in het weekeinde niet verder dan Roomburg. De bus neemt dan een draai door de Minervalaan om weer naar het centrum te kunnen rijden. Deze route lijkt niet echt geschikt voor die draai en bezorgt de omwonenden veel overlast. Graag horen we welke acties u in verband hiermee gaat nemen.
We zien uit naar uw antwoord, namens het bestuur van de wijk Roomburg, Gerda Jans

Geachte mevrouw Jans,

Op 07-07-2015 12:36:53 hebben wij een reactie van u ontvangen.
Uw reactie is door ons geregistreerd.
Type/soort reactie: Vraag/Verzoek, Route
Lijnnummer:    187

Uw reactie is in behandeling genomen en in vervolg hierop laten wij u het volgende weten.

De nieuwe verbinding over de A4 tussen Roomburg en Zoeterwoude-Rijndijk geeft voor Arriva geen aanleiding om de lijnvoering van lijn 186/187 te wijzigen. Lijn 186/187 rijdt niet alleen door de woonwijk Roomburg, maar ook over het bedrijventerrein Roomburg en lang de halte Meerburg bij het NEM-kantoor. Een route over de nieuwe brug zou deze belangrijke bestemmingen niet meer aandoen. Ook voor de ritten in het weekend die eindigen en beginnen in Roomburg biedt de nieuwe infrastructuur geen kortere keerroute dan de huidige.

De toekomstige nieuwe treinhalte Meerburg en de hogere treinfrequentie tussen Utrecht en Leiden bieden mogelijkheden om de buslijnen in dit gebied te heroverwegen, waarbij het de intentie is de huidige buslijn 186/187 in de Leidse agglomeratie te vervangen door een stadslijn Zoeterwoude-Rijndijk-Leiden-Oestgeest. Naar verwachting kan dit op zijn vroegst in 2018 uitgevoerd worden, tot die tijd zal lijn 187 door en in de wijk Roomburg rijden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

Hilda Schat
Manager Klantenservice

 

——————————————

Mei 2015:

De afgelopen tijd is er flink wat te doen geweest rond de verkeersveiligheid in onze wijk. Hierbij willen we u informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de Arcade en de kruising Willem v.d. Madeweg.

Verkeersveiligheid rondom OBS de Arcade

De gemeente Leiden heeft een schoolomgevingsproject lopen, waarbij per locatie wordt gekeken of de verkeersveiligheid rond de basisscholen nog wel aan de eisen van deze tijd voldoet. Bij toerbeurt worden de verschillende basisscholen hierop bekeken. Eigenlijk was de OBS de Arcade nog niet aan de beurt maar vanwege de vele klachten vanuit school, de buurt en de wijkvereniging is de beoordeling van de Arcade naar voren gehaald. Door de gemeente is er een verkeersadviesbureau ingeschakeld om samen met school, leerlingen, ouders van leerlingen en buurtbewoners te bekijken wat er veranderd zou moeten/kunnen worden om de verkeersveiligheid rond school te verbeteren.

Op 18 februari 2015 is er een bijeenkomst geweest met afvaardiging van gemeente, school, de politie en de wijkvereniging. Hier is gekeken naar specifieke knelpunten in de directe schoolomgeving. De straten Octavialaan, Fortunaweg en Julius Ceasarlaan en de tussenliggende kruispunten kregen hierbij de meeste aandacht. Hieruit zijn een flink aantal maatregelen naar voren gekomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Het ingeschakelde verkeersadviesbureau zal nu kijken welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden, binnen het beschikbare budget van de gemeente. Binnenkort zal dit maatregelenpakket worden gepresenteerd aan de deelnemers van de eerste werksessie en andere geïnteresseerden.

Kruising Willem van der Madeweg/Fortunaweg

Veel mensen maken zich ook zorgen over de veiligheid van de kruising Willem van der Madeweg met de Fortunaweg. Hierover is al veelvuldig contact met de gemeente geweest. Het resultaat is dat de verkeerslichten anders werden afgesteld zodat nadat een verkeerslicht op rood springt het langer duurt voordat de kruisende richting groen krijgt. Als de planning goed verloopt zal de kruising aan het einde van het jaar geen T-splitsing meer zijn maar een echte kruising, richting Zoeterwoude.

In de ogen van de wijkvereniging en de voetbalvereniging Meerburg waren de plannen voor deze kruising zeer onveilig. Nadat beide bezwaar hadden aangetekend heeft er op 1 mei jl. een gesprek plaatsgevonden met de verkeerskundige die verantwoordelijk was voor het ontwerp en bestuursleden van zowel de voetbalvereniging Meerburg als de wijkvereniging. Het resultaat hiervan is dat er extra maatregelen worden genomen om de voorgestelde kruising veiliger te maken. Deze maatregelen zijn:

  1. Voor beide richtingen zullen voor de oversteeklocaties voor voetgangers en fietsers drempels worden aangelegd. Deze zullen zo aangelegd worden dat er met 50km p/u normaal overheen kan worden gereden. De drempels worden voorzien van belijning waardoor deze goed zichtbaar zijn.
  2. De verkeerslichten worden boven de rijbaan geplaatst waardoor het zicht op de verkeerslichten veel beter zal zijn dan in de huidige situatie. De verkeerslichten zullen ook 24 uur per dag ingeschakeld worden.
  3. Er worden extra borden 50km p/u geplaatst
  4. Op het wegdek tussen Swift en de Fortunaweg zal op het wegdek 50 worden gezet. Andere maatregelen die door ons werden voorgesteld, zoals het plaatsen van flitspalen, kunnen niet uitgevoerd worden omdat de gemeente daar niet verantwoordelijk voor is. Deze zijn van de politie en worden pas geplaatst als er zich vaak ongelukken voordoen. Een ander voorbeeld is het aanleggen van zebrapaden. Deze geven een schijnveiligheid. Men denkt over te mogen en kunnen steken maar het verkeer houdt er geen rekening mee dat zij voorrang moet verlenen aan overstekende voetgangers. Het beleid is dan ook dat er geen zebrapaden worden aangelegd op doorgaande verkeerwegen. Er worden wel voetgangerslichten aangelegd om veilig over te kunnen steken.