Milieuvriendelijke wijk

In de Wijkenvisie , pagina 22-23, staat de activiteiten beschreven die we hebben voorgesteld op het thema Milieuvriendelijke wijk. De focus ligt daarbij op het thema energie. Uiteraard zijn er ook andere onderwerpen relevant voor een milieuvriendelijke wijk, zie daarvoor de pagina Duurzaam.

Meer informatie of meedoen? Stuur een bericht aan pjstokking[at]gmail.com

Hieronder staan de activiteiten benoemd, met kort daarbij de stand van zaken.

1. Vulcanus festival: activiteiten en informatie rondom het thema energie.

Op het wijkenfestval eind augustus 2016 hebben we diverse activiteiten rondom energie georganiseerd. Omdat het festival een breder karakter had, was dit niet onder de naam Vulcanus. We hebben verder verschillende creatieve ideeën bedacht en contacten gelegd om energie op een ludieke manier in beeld te brengen. Daarnaast zal in samenwerking met Energiek Leiden eind oktober een bijeenkomst worden georganiseerd voor bewoners. Deze zijn we nu aan het invullen.

2. Planvorming energieprestatie huurwoningen: invulling geven aan de prestatieafspraken 2015 tussen gemeente en woningcorporaties.

Deze actie moet worden getrokken door gemeente en corporaties. Stand is onbekend.

3. Werven energieambassadeurs: wie wil in de eigen wijk actief aan de slag met dit onderwerp?

De gemeente is actief op het thema energie en wil dit graag ook wijkgericht invullen. Daarom zijn ambassadeurs gezocht. Voor het Roodenburgerdistrict, waar Meerburg en Roomburg onder vallen, is met Energiek Leiden afgesproken dat zij dit trekken. Maar zij kunnen het natuurlijk niet alleen. Zij werken al samen met de commissie Duurzaam van de wijkvereniging Roomburg, maar wie ook mee wil helpen, is van harte welkom (zie mailadres hierboven).

4. Energiebesparing woningen.

De gemeente is in september gestart met de GAGOED-campagne (zie www.gagoed.nl) en biedt daarbij ook gratis energiescans aan. De wijkambassadeurs (zie 3) spelen daarbij een rol om de wijkbewoners te informeren en activeren. Ook de corporaties zullen aan de slag moeten (zie punt 2). En iedereen kan natuurlijk zelf al aan de slag, zie bijvoorbeeld https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/

5. Plan van aanpak voor energieneutrale/energieleverende wijk.

Echt stevige stappen zetten, vergt natuurlijk een planmatige aanpak. Het begint met besparen, maar we zullen altijd energie blijven gebruiken. Die zal dan zoveel mogelijk duurzaam moeten worden, en waarom niet opgewekt in eigen wijk? Hierbij zijn drie grote brokken te onderscheiden:

  • Elektriciteit: al best wat woningen hebben zonnepanelen, maar dat kan nog meer. Voor de mensen die geen of onvoldoende panelen op het eigen dak kunnen leggen, willen we collectieve projecten starten, bijvoorbeeld of flats, de Arcade of bedrijven. We zijn daarover al in gesprek met de gemeente en de ondernemersvereniging. Ook helpen we bij het opzetten van een Leidse coöperatie die dit kan gaan organiseren. En waarom op termijn geen windenergie?
  • Warmte: Roomburg heeft stadsverwarming van de gascentrale in de binnenstad, maar die gaat sluiten. NUON onderzoekt aansluiting op het Rotterdamse warmtenet, wat de mogelijkheden vergroot om meer duurzame bronnen zoals aardwarmte aan te sluiten. Vanuit de wijkvereniging wordt dit kritisch in de gaten gehouden. Meerburg werkt nog met aardgas. De gemeente bekijkt nu wijkgericht welke stappen gezet kunnen worden naar duurzame warmte. Omdat de meeste flats in Meerburg vlak bij de stadswarmteleiding staan, is dat een optie. Daarnaast zijn kleinschaliger warmtepompen ook een optie. De gemeente heeft toegezegd over de warmteplannen actief met de wijken in gesprek te gaan, dus wij zijn benieuwd!
  • Vervoer: energieneutraal rijden lijkt geen wijk-issue. Maar er kan meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Het begint uiteraard met de keuze voor een vervoermiddel: de gemeente en de wijkverenigingen stimuleren het gebruik van de fiets. Landelijk is afgesproken dat busmaatschappijen snel duurzamer worden. En wat betreft de auto: de bijmenging van biobrandstoffen bij gewone benzine en diesel gaat niet zo hard en is omstreden, maar er verschijnen steeds meer hybride auto’s, elektrische auto’s en oplaadpunten in onze wijken. Nu nog individuele initiatieven, maar met een grotere hoeveelheid zonnepanelen kan dit uitgroeien tot een ‘smart grid’: overdag laadt de zon de auto op, ’s avonds gebruik je de auto als batterij voor je huis. Klinkt toekomstmuziek, maar het gaat inmiddels hard. Zie bijvoorbeeld het volgende filmpje van de landelijke koploper. Waarom zou onze wijk niet snel volgen?