Dossier De Bult

Park de Bult ligt tussen het Rijn-Schiekanaal en de A4, tussen bedrijventerrein Roomburg en de gelijknamige woonwijk. De bewoners van Roomburg hebben een volwassen park naast de deur. De Bult was vroeger een vuilstortplaats van de gemeente. Nadat de vervuiling is afgedekt, is van de Bult een park gemaakt.
De gemeente is van plan om het waterbeheer van de Bult aan te passen. Daar handelt dit dossier over.

 

Nieuw Beheerplan De Bult

Nieuw Beheerplan De Bult

Wijkvereniging Roomburg heeft een beschikking ontvangen voor een nieuw beheerplan (saneringsplan) voor De Bult ontvangen. Er is afgesproken is dat de wijkvereniging de komende jaren geïnformeerd blijft over de monitorresultaten.

 

Stukken bij informatiebijeenkomst De Bult

Stukken bij informatiebijeenkomst De Bult

 De gemeente is benaderd om stukken aan te leveren t.b.v. de informatioebijeenkomst van 16 november 2021 om 18.30 uur in de kantine van wielervereniging Swift aan de Willem van der Madeweg.

Klik op onderstaand document om het geheel te kunnen lezen. 

 

Informatiebijeenkomst De Bult

Informatiebijeenkomst De Bult

Roomburg-Meerburg – informatiebijeenkomst De Bult (2021-280)

Met deze brief wil de gemeente Leiden u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rondom voormalig stortplaats De Bult op dinsdag 16 november a.s. De gemeente Leiden wil u op deze avond informeren over de voortgang en gaan graag met u hierover in gesprek.

In de Roomburgerpolder in Leiden bevindt zich de voormalige stortplaats De Bult met daarin een bodemverontreiniging. Sinds 2002 wordt deze verontreiniging beheerst door het grondwater weg te pompen. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op de riolering. De werking van de beheersing wordt vervolgens gecontroleerd door metingen. Hiervoor is een monitoringsnetwerk aangelegd.

In de bijlage vindt u aanvullende informatie over de ontwikkelingen rondom deze beheermaatregel en de nieuwe beheeraanpak die de gemeente invoert voor De Bult. De nieuwe aanpak houdt in dat de gemeente het grondwater blijft monitoren, maar niet meer wegpompt. Nieuw onderzoek toont aan dat ook zonder deze maatregel geen vervuilingsrisico meer te verwachten is voor de directe omgeving.

Over de nieuwe aanpak is de gemeente al geruime tijd in overleg met een aantal betrokken bewoners van de wijk Roomburg en wielervereniging Swift. Tijdens deze overleggen bespreekt de gemeente de ontwikkelingen, lopende onderzoeken en communicatie richting u als bewoner. Namens deze partijen nodigt de gemeente u uit voor een informatiebijeenkomst waar de nieuwe aanpak wordt toegelicht en u vragen kunt stellen. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van gemeente Leiden, wethouder Ashley North en medewerkers van de Omgevingsdienst West-Holland aanwezig.

Datum:   dinsdag 16 november 2021

Tijd:        18:30 uur tot 20.00 uur

Locatie:  Wielervereniging Swift, Willem van der Madeweg 1

De gemeente hoort graag of u aanwezig bent tijdens deze informatiebijeenkomst. Wilt u uw aanwezigheid doorgeven door een e-mail te sturen naar: j.van.wersch@leiden.nl? Alvast bedankt.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

 

Met vriendelijke groet,

Ashley North
Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte

 

 

Achtergrondinformatie – De Bult

26 oktober 2021

In de Roomburgerpolder in Leiden bevindt zich voormalige stortplaats De Bult met daarin een bodemverontreiniging. Sinds 2002 wordt deze verontreiniging beheerst door het grondwater weg te pompen. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op de riolering. De werking van de beheersing wordt vervolgens gecontroleerd door metingen. Hiervoor is een monitoringsnetwerk aangelegd.

Een aantal jaar geleden is landelijk in het Bodemconvenant (VNG-UvW-IPO, IenW) afgesproken te onderzoeken of de aanpak van locaties zoals De Bult, efficiënter maar wel milieuhygiënisch kan.

Adviesbureau Royal Haskoning DHV (RHDHV) die de beheersing voor de gemeente begeleidt, concludeerde in 2015 dat het wegpompen van het grondwater niet noodzakelijk is. Het gemeten grondwater rondom de stort is niet of nauwelijks verontreinigd, en het onttrokken water uit de stort zelf ook niet.

Second opinion

Tijdens een bijeenkomst eind 2018 bleek dat een aantal omwonenden niet gerust is op het afbouwen van de beheermaatregel waarbij het grondwater wordt weggepompt. Om tot een zorgvuldige afweging te komen en om de ongerustheid bij omwonenden weg te nemen hebben de gemeente, de bewoners en Omgevingsdienst daarom afgesproken om de volgende zaken te onderzoeken:

  1. Een second opinion op het advies van Royal Haskoning met als belangrijkste vraag: is het wel of niet verantwoord om de beheersmaatregel af te bouwen?
  2. Is de schriftelijke toezegging van de gemeente dat verontreiniging van de Bult eeuwigdurend beheerst wordt, juridisch afdwingbaar?

Uitkomst punt 1:

Voor de second opinion op het eerste advies van Royal Haskoning hebben onafhankelijk onderzoeksinstituut Deltares en adviesbureau Tauw een onderzoek uitgevoerd. Uit deze second opinion (2020) bleek dat een nieuwe aanpak, waarbij het grondwater niet wordt onttrokken, verantwoord is. Wel werd aanbevolen een aantal zaken (hydrologische situatie, uitbreiding monitoringsnet) voor de zekerheid nader te onderzoeken. Dat is inmiddels gebeurd.

Uitkomst punt 2:

Advocatenkantoor Stibbe heeft in 2020 getoetst of een andere dan de huidige aanpak juridisch mogelijk is, gezien de schriftelijke afspraken over eeuwigdurende beheersing, uit het verleden. Dit bleek het geval te zijn. De gemeente mag op basis van belangenafweging een nieuwe keuze maken. Wel heeft de gemeente instemming nodig van de Omgevingsdienst voor een nieuwe aanpak. Daarbij hoort ook de mogelijkheid tot inspraak door omwonenden.

Op 21 september 2020 zijn de second opinion en het juridisch advies met de betrokken omwonenden besproken. De bewoners hebben ingestemd met het juridisch advies en op verzoek van de bewoners is de second opinion aangepast. Het onderzoek dat door Deltares en Tauw werd aanbevolen, is vervolgens uitgevoerd. Het onderzoek bevestigt de verwachting dat een nieuwe aanpak verantwoord is. Het rapport is door Deltares en Tauw beoordeeld, en akkoord bevonden. Het rapport is reeds met de bewoners besproken.

Hoe nu verder?

De nieuwe aanpak van De Bult wordt uitgewerkt in een saneringsplan. In dit plan zijn de monitoringmetingen  beschreven, die worden uitgevoerd om de verontreiniging te controleren. Ook is in het plan een terugvalscenario opgenomen met maatregelen die in werking treden als uit monitoring blijkt dat zich toch ongewenste, onacceptabele verspreiding van verontreiniging voordoet. Voor dit terugvalscenario blijven de huidige voorzieningen aanwezig.

Het conceptplan wordt voorgelegd aan en besproken met de bewoners, wielervereniging Swift en de Omgevingsdienst en tijdens de informatiebijeenkomst. Het definitieve plan zal daarna voor formele instemming (beschikking) worden ingediend bij de Omgevingsdienst. Bewoners kunnen hierop zienswijzen indienen en, als zij dit gedaan hebben, later eventueel ook nog bezwaar. Na de goedkeuring op het plan kan de nieuwe aanpak van start.

De beschreven aanpak wordt stapsgewijs en gecontroleerd gerealiseerd. Zo blijven de beheervoorzieningen voorlopig ‘stand-by’, zodat er nooit oncontroleerbare risico’s kunnen ontstaan. Pas als uit monitoring over een reeks van jaren blijkt dat geen milieuhygiënische risico’s ontstaan, zal de nazorg definitief worden afgebouwd.

Artikel over De Bult in het Leids Dagblad 29 januari 2021

Er komt een nieuw onderzoek naar de voormalige vuilstort De Bult. Dat moet definitief uitwijzen of het continu controleren en wegpompen van grondwater nog nodig is. Het stadsbestuur vermoedt van niet, zo staat in antwoorden op vragen van de raadsleden Martine van Schaik (Partij voor de Dieren), Josine Heijnen (CDA) en Ries van Walraven (SP).

 

De Bult wordt nog één keer aan een grondwatertest onderworpen – Leidsch Dagblad

Klik op de groene tekst hierboven voor het artikel uit het Leids Dagblad.

 

Bult Stand van zaken december 2020

Bij de bouw van de wijk Roomburg is onrust geweest over de mogelijke risico’s van bodemverontreiniging door de voormalige gemeentelijke vuilstortplaats De Bult.
Sinds 2002 wordt de verontreiniging van de voormalige stortplaats door een grondwateronttrekking beheerst, waardoor verontreiniging zich niet naar de omgeving kan verspreiden. De werking hiervan wordt gecontroleerd door metingen. De beheersmaatregelen en metingen samen worden nazorg genoemd.
In 2003 schrijft de gemeente aan de inwoners van Roomburg: De maatregel geldt voor altijd en om de 15 jaar wordt het systeem vervangen.

Lees verder in de twee bijgevoegde stukken;

 

Bult Inleiding

In voormalige vuilstort De Bult wordt sinds 2003 als beheersmaatregel water weggepompt, om te zorgen dat eventuele verontreiniging niet in de omgeving terecht komt. Uit metingen blijkt dit water echter vrijwel niet verontreinigd. Ook uit de monitoring van de omgeving blijkt dat er geen verontreinigingen de wijk in komen. Vanwege de grote zorgen heeft de gemeente indertijd echter toegezegd dat de beheersmaatregel eeuwig zou duren. Dit mede vanwege procedures bij de Raad van State. Nu er niets gevonden wordt, wil de gemeente stoppen met pompen om geld te besparen, ook omdat dit binnenkort door het Rijk niet meer wordt vergoedt. Vele wijkbewoners maakten op de informatieavond op 1 november 2018 hier bezwaar tegen.

In een gesprek met de wethouder hebben vertegenwoordigers van de wijk op 6 december hun overwegingen toegelicht. Hoewel de gemeente nog geen besluit heeft genomen, is het wel zo in het nieuws gekomen en is er sprake van wantrouwen bij de bewoners. Wethouder Leeuwis heeft aangegeven dat zij er op uit is om alle zorgen over volksgezondheid en waardevermindering van woningen weg te nemen, maar vroeg wel begrip voor de jaarlijkse kosten van 90.000 euro.

Er zal een juridische analyse worden uitgevoerd op de erfpacht-/koopcontracten, omdat daarin nu bepalingen staan die bewoners verantwoordelijk maken voor verontreinigingen of voor het aantonen dat zij die niet zelf hebben veroorzaakt.

Er zal ook een second opinion onderzoek worden uitgevoerd op de evaluatie van de beheersmaatregelen. Vervolgens zal een nieuw nazorgplan worden opgesteld.

Ook zal de gemeente de juridische status van de toezegging uit 2003 laten analyseren.

De bewonersvertegenwoordigers worden bij deze onderzoeken betrokken.

Meer informatie staat in het dossier dat een actieve bewoner uit de Professorenwijk heeft gemaakt, op http://onskanaal.net/onskanaal.net/category/bult/ 

Op facebook is een Belangengroep De Bult actief.

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?