Dossier De Bult

Park de Bult ligt tussen het Rijn-Schiekanaal en de A4, tussen bedrijventerrein Roomburg en de gelijknamige woonwijk. De bewoners van Roomburg hebben een volwassen park naast de deur. De Bult was vroeger een vuilstortplaats van de gemeente. Nadat de vervuiling is afgedekt, is van de Bult een park gemaakt.
De gemeente is van plan om het waterbeheer van de Bult aan te passen. Daar handelt dit dossier over.

 

Artikel over De Bult in het Leids Dagblad 29 januari 2021

Er komt een nieuw onderzoek naar de voormalige vuilstort De Bult. Dat moet definitief uitwijzen of het continu controleren en wegpompen van grondwater nog nodig is. Het stadsbestuur vermoedt van niet, zo staat in antwoorden op vragen van de raadsleden Martine van Schaik (Partij voor de Dieren), Josine Heijnen (CDA) en Ries van Walraven (SP).

 

De Bult wordt nog één keer aan een grondwatertest onderworpen – Leidsch Dagblad

Klik op de groene tekst hierboven voor het artikel uit het Leids Dagblad.

 

Bult Stand van zaken december 2020

Bij de bouw van de wijk Roomburg is onrust geweest over de mogelijke risico’s van bodemverontreiniging door de voormalige gemeentelijke vuilstortplaats De Bult.
Sinds 2002 wordt de verontreiniging van de voormalige stortplaats door een grondwateronttrekking beheerst, waardoor verontreiniging zich niet naar de omgeving kan verspreiden. De werking hiervan wordt gecontroleerd door metingen. De beheersmaatregelen en metingen samen worden nazorg genoemd.
In 2003 schrijft de gemeente aan de inwoners van Roomburg: De maatregel geldt voor altijd en om de 15 jaar wordt het systeem vervangen.

Lees verder in de twee bijgevoegde stukken;

 

Bult Inleiding

In voormalige vuilstort De Bult wordt sinds 2003 als beheersmaatregel water weggepompt, om te zorgen dat eventuele verontreiniging niet in de omgeving terecht komt. Uit metingen blijkt dit water echter vrijwel niet verontreinigd. Ook uit de monitoring van de omgeving blijkt dat er geen verontreinigingen de wijk in komen. Vanwege de grote zorgen heeft de gemeente indertijd echter toegezegd dat de beheersmaatregel eeuwig zou duren. Dit mede vanwege procedures bij de Raad van State. Nu er niets gevonden wordt, wil de gemeente stoppen met pompen om geld te besparen, ook omdat dit binnenkort door het Rijk niet meer wordt vergoedt. Vele wijkbewoners maakten op de informatieavond op 1 november 2018 hier bezwaar tegen.

In een gesprek met de wethouder hebben vertegenwoordigers van de wijk op 6 december hun overwegingen toegelicht. Hoewel de gemeente nog geen besluit heeft genomen, is het wel zo in het nieuws gekomen en is er sprake van wantrouwen bij de bewoners. Wethouder Leeuwis heeft aangegeven dat zij er op uit is om alle zorgen over volksgezondheid en waardevermindering van woningen weg te nemen, maar vroeg wel begrip voor de jaarlijkse kosten van 90.000 euro.

Er zal een juridische analyse worden uitgevoerd op de erfpacht-/koopcontracten, omdat daarin nu bepalingen staan die bewoners verantwoordelijk maken voor verontreinigingen of voor het aantonen dat zij die niet zelf hebben veroorzaakt.

Er zal ook een second opinion onderzoek worden uitgevoerd op de evaluatie van de beheersmaatregelen. Vervolgens zal een nieuw nazorgplan worden opgesteld.

Ook zal de gemeente de juridische status van de toezegging uit 2003 laten analyseren.

De bewonersvertegenwoordigers worden bij deze onderzoeken betrokken.

Meer informatie staat in het dossier dat een actieve bewoner uit de Professorenwijk heeft gemaakt, op http://onskanaal.net/onskanaal.net/category/bult/ 

Op facebook is een Belangengroep De Bult actief.

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?