Dossier Verkeersveiligheid

Onze wijken worden omsloten door drukke verkeersaders: de Willem van der Madeweg, de Hoge Rijndijk en de Kanaalweg. Verkeersveiligheid in de wijk is, ook op andere plekken, een belangrijk aandachtspunt. 

Verslag m.b.t. herinrichting Hoge Rijndijk

Hieronder staat het goedgekeurde verslag van de eerste bijeenkomst van de Gemeente Leiden en de wijkverenigingen Meerburg en Waardeiland. 
Daaronder staan de ‘Kaders voor participatie’, zoals ook gepubliceerd op de Doe mee Leiden.

 

Klik op de tekst voor het document.

Presentatie herinrichting Hoge Rijndijk

Presentatie herinrichting Hoge Rijndijk

De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid en doorstroming op de Hoge Rijndijk verbeteren en start een project om de straat opnieuw in te richten. Met deze brief informeren wij u al in een vroeg stadium over het project en nodigen wij u uit om uw eerste wensen, zorgen en ideeën aan ons mee te geven over de inhoud van het project.
Waarom wordt dit project uitgevoerd?
De huidige inrichting van de Hoge Rijndijk sluit niet aan bij het gebruik van de weg. Door de straat opnieuw in te richten wil de gemeente de weg veiliger maken voor alle verkeersdeelnemers, de doorstroming voor fietsers verbeteren en waar mogelijk klimaatadaptief inrichten en groen toevoegen. Hiermee krijgt de straat een kwaliteitsimpuls. Dit doen we samen met alle belanghebbenden.

[deze tekst is overgenomen uit de brief van de gemeente Leiden aan de bewoners]

 

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht

Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht

Hoge Rijndijk krijgt nieuwe inrichting
De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid op de Hoge Rijndijk verbeteren en start een project om de straat opnieuw in te richten. De straat wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht, het asfalt wordt vervangen en waar mogelijk wordt groen toegevoegd. Denkt u mee?

Gelijktijdig met deze nieuwe inrichting wordt ook op een deel van de Hoge Rijndijk een gescheiden riool aangelegd. Zo krijgt de straat een opknapbeurt.  

Keuzes maken 
De Hoge Rijkdijk is een drukke weg met veel functies. Er rijden fietsers, auto’s, de bus en ook de voetganger is hier aanwezig. De weg is eigenlijk vrij krap om al deze deelnemers de ruimte te geven die zij graag willen hebben. Daarnaast wonen en werken veel mensen aan de Hoge Rijkdijk en zijn er voorzieningen zoals scholen en kinderopvang langs of in de buurt van de weg. Al deze gebruikers van de Hoge Rijndijk hebben wellicht andere inzichten en belangen. Graag richten wij daarom de Hoge Rijndijk in samen met de stad.  

Denkt u mee?
De komende maanden onderzoekt de gemeente samen met de stad op welke manier de ambities inpasbaar zijn. Dat doen we op verschillende manieren. Het doel is om eind 2021 een gedragen kaderbesluit en schetsontwerp te laten vaststellen door de gemeenteraad. We nodigen u van harte uit om uw wensen, zorgen en ideeën mee te geven. Meer informatie over het participatietraject vindt u op doemee.leiden.nl of kijk op www.leiden.nl/hogerijndijk

Deze tekst in overgenomen van de gemeenteberichten van 5 maart 2021.

 

Voetgangersbeleid Leiden

Voetgangersbeleid Leiden

Voor de zomer heeft de Gemeente Leiden gewerkt aan een eerste versie van het Leidse voetgangersbeleid. Dit is gedeeld met collega’s binnen de gemeente en besproken met wethouder North. Deze reacties zijn verwerkt tot een 67% versie. Deze versie wil de gemeente Leiden graag delen met verschillende bewoners- en belangenorganisaties.

Klik hier of op de foto voor de complete tekst van het beleidsdocument.

 

Verkeersoverlast Hoge Rijndijk

Verkeersoverlast Hoge Rijndijk

Sinds de aanpassing, in juli 2019, van de verkeerssituatie bij het kruispunt Hoge Rijndijk – Meerburgerkade – Kettingstraat lijkt het alsof er veel meer stilstaand verkeer op de Hoge Rijndijk is, met name tussen Wilhelminabrug en de Willem van der Madeweg.

Een bewoner van de Hoge Rijndijk heeft geïnitieerd dat de wijkvereniging een brief aan Burgemeester en wethouders heeft gestuurd met het verzoek om een onderzoek naar de verkeerssituatie en de geconstateerde overlast. 

 

Opmerking van de redactie van de website:
In de oude situatie, zie de foto rechtsonder van Google maps uit 2018, was de linksaf strook bedoeld voor verkeer naar ofwel de Meerburgerkade ofwel naar de Kanaalweg. Veel automobilisten negeerden de verkeersregels en stonden voorgesorteerd in het ‘links af vak’ en voegden dan ter hoogte van de Wilhelminabrug weer in het rechtdoor vak in.

Dit staat overigens los van het feit dat het heel erg druk is op de Hoge Rijndijk en dat de stilstaande auto’s veel overlast qua stank en geluid geven. 

 

Julius Ceasarbrug

Fietsbrug Kanaalweg – Julius Caesarbrug

In opdracht van de gemeente is er in augustus 2016 een rapport geschreven over hoe de brug beter en veiliger gebruikt zou kunnen worden door met name fietsers. In dat rapport wordt onder andere aanbevolen om er voor te zorgen dat het hoogteverschil tussen brug en weg/fietspad kleiner wordt, en dat er meer ruimte is voor fietsers van en naar onze wijken op het fietspad op de Kanaalweg ter plaatse van de brug. Het duurde even voor de gemeente financiële ruimte had om een ander uit te gaan voeren, en het duurde nog wat langer toen de projectleider die er voor was aangesteld door de gemeente zijn opdracht terug gaf en er geen overdracht was aan een nieuwe projectleider. Inmiddels zijn echter al deze blokkades weggenomen en hebben we eind september, ter plaatse van de brug, kennis kunnen maken met de nieuwe projectleider, Stefan de Kogel. Naar verwachting kunnen we de werkzaamheden, die nog wel exact bepaald moeten worden, ook na overleg met direct omwonenden, in de tweede helft van 2019 uitgevoerd gaan worden

.

Verkeer Van der Madeweg

Snelheid en lawaai Willem vd Madeweg

Al geruime tijd zijn er vanuit de wijk klachten over te hoge snelheden op de Willem vd Madeweg en over te veel lawaai dat door het verkeer veroorzaakt wordt. Op aandringen vanuit de wijk zijn er in juni/juli 2018 uitgebreide snelheidsmetingen gedaan. De resultaten van de metingen zijn op 6 november 2018 besproken met medewerkers vanuit diverse verkeerafdelingen en de wijkregisseurs. Het was een goed gesprek waarin de gemeente erkende dat er inderdaad te hard wordt gereden op de vd Madeweg. Slechts 85% van de voertuigen zich aan houdt aan de maximum snelheid (en 15% dus niet). Dit is een norm waar op zo’n moment naar gekeken wordt. Deze V85 norm ligt daar waar de vd Madeweg overgaat van 2 rijstroken in 1 richting naar 1 rijstrook met 65 km/u zo’n 30% hoger dan de officiële maximum snelheid van 50 die daar geldt. De V95 norm die door sommige gemeenten wordt gehanteerd ligt rond de 70 km/u. Op de kruising zelf geldt dat op de linkerbaan rechtdoor, op de vd Madeweg, de 70 kilometer per uur met enige regelmaat wordt overschreden, met name overdag. Overdag is er zoveel verkeer dat het licht voor rechtdoor op de vd Madeweg vaak langere tijd op groen staat, en juist dan wordt er dus vaak te hard gereden. Er staat wel tegenover dat er, gelukkig, opvallend weinig door rood wordt gereden, namelijk 0,2%. Dat betekent dat van iedere 1000 auto’s, motoren of vrachtwagens die de kruising passeren, er 2 door rood rijden. Landelijk en ook op andere kruisingen in Leiden ligt dit (veel) hoger.

Vanuit verkeerstechnische invalshoek, en ook vanuit veiligheid, is er weinig dat de gemeente kan doen om te proberen de snelheden omlaag te krijgen: de breedte van de weg, de strepen op de weg, de lengte van de dubbele rijbanen en de tijd dat de lichten groen zijn voor rechtdoor voldoen allemaal aan de regels die daarvoor zijn opgesteld. De middenbermen voorzien van beplanting, waardoor het smaller lijkt en de snelheid omlaag zou moeten gaan, is ook niet haalbaar in verband met slechter zicht op de kruising en de onmogelijkheid om goed onderhoud te doen aan het groen. Ook is er nauwelijks ruimte voor struiken of bomen.

De gemeente kan niet zelf besluiten om er flitspalen te plaatsen. Daar gaat de landelijke overheid over, om precies te zijn is dat het Openbaar Ministerie. En hoewel er veel te hard wordt gereden, zo erkent ook de gemeente, is de kruising niet dusdanig onveilig dat er zoveel ongelukken gebeuren dat dat volgens de OM normen aanleiding is om er flitspalen te plaatsen. Landelijk beleid is helaas zo dat er eerst (ernstige) ongelukken moeten gebeuren voordat er structureel ingegrepen mag worden. Wel heeft de gemeente er bij de politie op aangedrongen dat er met enige regelmaat snelheidscontroles gehouden worden, hetgeen inmiddels ook al tenminste 1 keer is gedaan.

In een goed gesprek op 6 november hebben we toch nog een aantal zaken kunnen afspreken:

  1. De verkeerslichten op de kruising staan, als er geen verkeer is, allemaal op rood. En als je dan met normale snelheid aan komt rijden op de vd Madeweg krijg je op tijd groen zodat je nauwelijks af hoeft te remmen. Er zal door de gemeente bekeken worden of het haalbaar is om verkeer dat met te grote snelheid komt aanrijden hiervoor af te straffen door dit verkeer langer te laten wachten op groen. In principe gaat dit een half jaar getest worden, waarbij het belangrijk is dat er dan niet vaker door rood gereden gaat worden want juist daardoor zou de kruising weer onveiliger worden.
  2. De dubbele rijbaan rechtdoor is na de kruising in de richting van de Hoge Rijndijk langer dan deze zou hoeven te zijn. Er gaat bekeken worden of de lengte optisch ingekort kan worden door er een zogenaamd verdrijvingsvlak op te schilderen (witte strepen). Als de lengte omlaag gaat zou ook de snelheid op linkerbaan omlaag moeten gaan.
  3. Vanuit de wijk gaan we in overleg met de omgevingsdienst West Holland om vanuit de invalshoek “te veel lawaai” te kijken of er maatregelen te nemen zijn die het lawaai omlaag kunnen brengen, en dan bij voorkeur op een dusdanige manier dat ook de snelheid omlaag gaat en daarmee de veiligheid op de kruising wordt verhoogd.

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?