Dossier Verkeersveiligheid

Onze wijken worden omsloten door drukke verkeersaders: de Willem van der Madeweg, de Hoge Rijndijk en de Kanaalweg. Verkeersveiligheid in de wijk is, ook op andere plekken, een belangrijk aandachtspunt. 

Inloopavond onderhoud Wilhelminabrug

Inloopavond onderhoud Wilhelminabrug

Website en BouwApp voor informatie 

Op de website van de provincie en in de BouwApp (groot onderhoud Wilhelminabrug Leiden, voor Android/IPhone) zijn deze omleidingen te vinden. Voor de exacte planning van de werkzaamheden en alle andere belangrijke informatie, kunt u op de website van de provincie en in de BouwApp terecht. Het Contactcentrum van de provincie is bovendien bereikbaar voor vragen: 070- 4416622 en via zuid-holland@pzh.nl.

Filmpje over onderhoud Wilhelminabrug

Filmpje over onderhoud Wilhelminabrug

Op de website van de provincie; www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug staat de eerste video (er volgen er nog 3) over het onderhoud van de Wilhelminabrug.

Website en BouwApp voor informatie 

Op de website van de provincie en in de BouwApp (groot onderhoud Wilhelminabrug Leiden, voor Android/IPhone) zijn deze omleidingen te vinden. Voor de exacte planning van de werkzaamheden en alle andere belangrijke informatie, kunt u op de website van de provincie en in de BouwApp terecht. Het Contactcentrum van de provincie is bovendien bereikbaar voor vragen: 070- 4416622 en via zuid-holland@pzh.nl.

Groot onderhoud aan de Wilhelminabrug

Groot onderhoud aan de Wilhelminabrug

Deze zomer groot onderhoud aan de Wilhelminabrug in Leiden 

In de zomer van 2022 vindt groot onderhoud plaats aan de Wilhelminabrug in de Hoge Rijndijk in Leiden. De Wilhelminabrug is een provinciale brug. Alle provinciale bruggen worden door de Provincie Zuid-Holland elke twaalf jaar onderhouden. Met dit onderhoud zorgt de provincie ervoor dat de brug blijft voldoen aan de laatste veiligheidsnormen en dat het verkeer vlot en veilig doorgang kan vinden.  

Van 7 juni t/m 14 augustus kan de route over de Wilhelminabrug niet gebruikt worden. Alle wegverkeer wordt omgeleid. Het vaarverkeer kan grotendeels plaatsvinden, soms met een hoogtebeperking en op een aantal dagen is het gestremd. De exacte planning voor de werkzaamheden is te vinden op de website van de provincie www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug.

Voor fietsers, voetgangers en alle wegverkeer zijn in deze periode omleidingen ingesteld. Fietsers en voetgangers worden omgeleid over de Julius Caesarbrug, het autoverkeer met name over de Lammenschansweg en de Persant Snoepweg. Als u de mogelijkheid heeft, pakt u dan de fiets in plaats van de auto? 

Website en BouwApp voor informatie 

Op de website van de provincie en in de BouwApp (groot onderhoud Wilhelminabrug Leiden, voor Android/IPhone) zijn deze omleidingen te vinden. Voor de exacte planning van de werkzaamheden en alle andere belangrijke informatie, kunt u op de website van de provincie en in de BouwApp terecht. Het Contactcentrum van de provincie is bovendien bereikbaar voor vragen: 070- 4416622 en via zuid-holland@pzh.nl.

Vertraging herinrichting Hoge Rijndijk

Vertraging herinrichting Hoge Rijndijk

Onderstaand bericht is deze week bij de wijkverenigingen binnengekomen. Zie ook: Leiden (spotler.com)

Beste wijkverenigingen,

 Met deze e-mail wil ik  u informeren over de aangepaste planning van het project herinrichting Hoge Rijndijk.

 De afgelopen tijd is enthousiast door de omgeving en andere belanghebbenden meegedacht over de inrichting van de Hoge Rijndijk. Alle input die daarbij is opgehaald, wordt meegenomen bij het verder optimaleren van het definitieve schetsontwerp herinrichting Hoge Rijndijk. Tijdens dit proces is gebleken dat vooral het behouden en toevoegen van groen, ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van voldoende ruimte voor fietsers, voetgangers en parkeerplaatsen een uitdaging is.

 Gezien de complexiteit om te komen tot een zorgvuldige inrichting van de Hoge Rijndijk zal het kaderbesluit pas rond de zomer 2022 aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd. En niet zoals eerder is aangegeven al in februari 2022. Hierdoor is er tijd om gezamenlijk met bewoners en belanghebbenden tot een goed afgewogen ontwerp te komen.

 De voorlopige planning is als volgt en zal ook aangepast worden op de gemeentelijke website en participatieplatform Doemee:

  • Medio maart 2022                          Terugkoppelen van de resultaten en schetsontwerp
  • Medio juni/juli 2022                       Besluitvorming door college van B&W
  • Eind september/oktober             Besluitvorming door gemeenteraad

Zodra de exacte data bekend zijn, zullen wij u hierover informeren.

 Graag wil ik u vragen om deze informatie te delen via uw kanalen.

 Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

 Fijne feestdagen toegewenst!

 Met vriendelijke groet,

Projectmedewerker
Gemeente Leiden

 

Verkeerslichtinstallatie Hoge Rijndijk – Matiloweg

Verkeerslichtinstallatie Hoge Rijndijk – Matiloweg

De wijkverenigingen hebben de gemeente vragen gesteld omtrent de voortgang van het onderzoek naar de verkeersdrukte op de Hoge Rijndijk. Hieronder staat het antwoord dat van de gemeente ontvangen is:

Beste wijkvereniging,

Enige tijd geleden hebben wij contact gehad over de filevorming op de Hoge Rijndijk. Na het uitgevoerde onderzoek hebben we een maand geleden de nieuwe software ingeladen in de verkeersregelinstallatie nabij de Meerburgerkade. Ondanks dat het drukker wordt op de weg valt ons bij het monitoren op dat de doorstroming is verbeterd op de Hoge Rijndijk. Ik hoop dat u en uw buurtgenoten ditzelfde ervaren.

Waar ik u ditmaal over wil berichten is het volgende:

Over ongeveer twee maanden vinden er werkzaamheden plaats op het kruispunt Hoge Rijndijk – Matiloweg.

Op vrijdag 10 december start de aannemer BAM met het vervangen van de complete verkeersregelinstallatie op het kruispunt Hoge Rijndijk – Matiloweg. Deze werkzaamheden zullen tien dagen in beslag nemen. Op maandag 20 december wordt de nieuwe verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld.  

 Om de werkzaamheden veilig uit te voeren en de verkeersafwikkeling zo goed als mogelijk te laten verlopen zal de Matiloweg in twee richtingen worden afgesloten. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer van en naar de Hoge Rijndijk gebruik moet maken van de Meerburgerkade om de wijk Meerburg in- en uit te komen. Voor de bereikbaarheid voor de fietsers verandert er niets.

Om Meerburg voldoende bereikbaar te houden zijn we voornemens de zakpaal in de Wierickestraat gedurende de werkzaamheden naar beneden te houden. Hierdoor blijft de wijk Meerburg voldoende toegankelijk voor het bestemmingsverkeer. Mijn verwachting is dat het tijdelijk openstellen van de Wierickestraat weinig sluipverkeer oplevert en uitsluitend bestemmingsverkeer betreft. Het doorgaande verkeer op de Hoge Rijndijk ondervindt namelijk nauwelijks hinder van de werkzaamheden.

Mocht u naar aanleiding van deze aankondiging behoefte hebben aan contact hoor ik dat uiteraard graag.

 

Met vriendelijke groet,
De gemeente Leiden
 

Verslag Herinrichting Hoge Rijndijk 13 oktober

Verslag Herinrichting Hoge Rijndijk 13 oktober

Op 13 oktober 2021 heeft er een voorlichtingsavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Hoge Rijndijk, tracé 2: van de Wilhelminabrug tot de Stierenbrug. Met name het kruispunt Hoge Rijndijk – Kettingstraat – Meerburgerkade bracht de gemoederen in beroering. Hierbij de presentatie en het uitgebreide verlag met alle door de aanweigen gamaakte opmerkingen.
Klik op onderstaande plaatjes voor de volledige tekst.

Hoge Rijndijk, diverse documenten

Hoge Rijndijk, diverse documenten

Variant 0, deeltrace-1

Variant 0, deeltrace-2

Variant 1, deeltrace-2

Variant 2, deeltrace-2

Hoge Rijndijk, voorleggen schetsontwerp

Hoge Rijndijk, voorleggen schetsontwerp

De wijkverenigingen ontvingen onderstaand bericht van de gemeente Leiden,
samen met deze brief:

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen periode zijn fase 3 (varianten voorleggen) en fase 4 (uitwerken concept schetsontwerp) doorlopen van het participatietraject van het project Hoge Rijndijk. In fase 3 hebben we vele reacties mogen ontvangen vanuit de buurt tijdens de meedenksessies. Deze reacties zijn opgenomen in de verslagen en vindt u terug op het online meedenkplatform doemee.leiden.nl bij fase 3.  In fase 4 zijn inhoudelijke aanpassingen aan het concept schetsontwerp (3 varianten) uitgewerkt door het projectteam. Waar mogelijk zijn de opmerkingen uit de eerdere fases hierin verwerkt.

Fase 5 (voorleggen concept schetsontwerpen) gaat nu van start. We organiseren op 13 oktober een fysieke (mits mogelijk) informatiebijeenkomst voor bewoners en belangenorganisaties. Tijdens deze informatiebijeenkomst leggen we de 3 concept schetsontwerpen voor, is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen en een reactie te geven op deze ontwerpen. U als belangenorganisatie en/of vertegenwoordiger van de wijk nodigen we hier uiteraard ook voor uit. Bijgevoegd vindt u de bewonersbrief die verstuurd wordt naar de bewoners met alle informatie (locatie, tijd, aanmelden). U kunt deze op de website van uw vereniging of organisatie plaatsen.

Mocht u na deze informatiebijeenkomst toch behoefte hebben aan een 1 op 1 gesprek horen wij dat graag. Laat het ons dan weten door een mail te sturen aan hogerijndijk@leiden.nl.

Als er vragen en/of opmerkingen zijn n.a.v. deze mail vernemen we het graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Leiden

Voor vragen: algemeen telefoonnummer 14 071 van de gemeente Leiden
Mail: hogerijndijk@leiden.nl 
www.leiden.nl/gemeente

Hoge Rijndijk, verkeerskundig onderzoek

Hoge Rijndijk, verkeerskundig onderzoek

De wijkverenigingen ontvingen onderstaand bericht van de gemeente Leiden:

Beste wijkverenigingen,

 Het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het project herinrichting Hoge Rijndijk is te downloaden op de website van Doemee onder fase 4. Zie (39) Project • Hoge Rijndijk tracédeel 1 (leiden.nl)

Na de participatiebijeenkomsten van fase 3 is besloten om een extra variant met betrekking tot het kruispunt Meerburgerkade-Hoge Rijndijk-Kettingstraat te simuleren en te beoordelen op de verkeersafwikkeling. Dit is de variant 310_6 uit het onderzoek (afsluiting linksaffer Meerburgerkade en dubbel rechtdoor naar Wilhelminabrug). De resultaten van dit vervolgonderzoek worden medio oktober verwacht.

Deze informatie kunt u eventueel ook op de website van de buurtvereniging plaatsen.

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, bel/mail gerust.

 

Met vriendelijke groet,
Gemeente Leiden

Voor vragen: algemeen telefoonnummer 14 071 van de gemeente Leiden
Mail: hogerijndijk@leiden.nl 
www.leiden.nl/gemeente

Een aanvulling op dit dossier?

Wil je iets bijdragen ten aanzien van dit dossier?