Op deze locatie staan zes vervallen woningen. Ze zijn indertijd door het Rijk aangekocht omdat men dacht dat ze zouden moeten worden gesloopt voor de aanleg van de A4-tunnel. Dat bleek niet nodig en sindsdien worden ze anti-kraak verhuurd.

De gemeente heeft nu plannen voor herontwikkeling. Projectontwikkelaar Vink Bouw heeft zich gemeld. Om een rendabel project te bereiken, is diens voorstel het naastgelegen pand (voorheen Loxam verhuur van bouwbenodigdheden) erbij te betrekken. Dit is van de firma Verhagen, die aan de parkzijde van de Hoge Rijndijk ook diverse panden heeft. Het idee is dat Verhagen dit overdraagt aan Vink in ruil voor de mogelijkheid een extra pand te bouwen aan de parkzijde. Dit maakt de locatie voor woningbouw groter en daarmee beter te exploiteren. Zie afbeelding voor plangrenzen.

De herontwikkeling van de locatie Rhijnvreugd wordt stapsgewijs voorbereid. De eigenaren Vink Bouw en Verhagen en de gemeente Leiden hebben samen op 5 juli 2018 een informatieve inloopavond georganiseerd voor omwonenden. Een aantal bewoners hebben daar ook gebruik van gemaakt. De projectontwikkelaar heeft voorlopige plattegronden voor het gebied gepresenteerd (zie onderaan). De huidige Rhijnvreugd woningen worden opgeknapt. Daarnaast zijn er plannen voor eengezinswoningen en (sociale) (huur) appartementen, in totaal 43 woningen. De inrichting wordt daarbij geïnspireerd door de geschiedenis van de locatie: villatuinen en industrieel wonen. Zo blijft de oude fabriekstoren staan in een nieuw aan te leggen binnentuin. Ook wordt een deel van de Oude Rijn weer toegankelijk voor omwonenden.

Aan de overkant komt naast het huidige pand van Verhagen een bedrijfsuitbreiding. Verhagen heeft hiervoor een voorlopige bouwtekening gepresenteerd (zie onderaan). Ook hier geldt dat het bedrijfspand ingepast moet worden in de omgeving van het Matilo park: dus met behoud van bomen en een sloot. 

De gemeenteraad is met het Raadvoorstel van maart 2018, na te lezen, op akkoord gegaan, waarmee het college van B&W werd gemachtigd om de gronden te verkopen.

Op de jaarvergadering van de wijkvereniging Roomburg in april 2018 hebben de aanwezigen kennis genomen van de plannen en drietal aandachtspunten geformuleerd:

  • de verkeersdruk op de Hoge Rijndijk en de daarmee samenhangende luchtverontreiniging. Extra woningen leiden tot nog meer verkeersdruk. Wellicht zijn er oplossingen denkbaar die de verkeersdruk en luchtverontreiniging verminderen.
  • de ontsluiting van de lokatie voor zowel auto als fiets, en de mogelijkheid deze ontwikkeling aan te grijpen om de ontsluiting van de bredere strook tussen Hoge Rijndijk en de Rijn te verbeteren. Verkeersveiligheid speelt hierbij een grote rol.
  • In aanvulling op de vorige punten: de toekomst van de bredere strook: het is een beetje een rommelige strook, met van alles door elkaar. Dat past bij een stadsrandzone, maar nu er woningbouw plaatsvindt, roept dat de vraag op hoe de toekomst van dit gebied eruit ziet.

 

Deze aandachtspunten zijn in juni door vertegenwoordigers van de wijkvereniging ook besproken met de gemeente, die begrip toonde voor deze overwegingen. Uiteraard is ook gesproken over de locatie naast het bestaande gebouw van Verhagen waar een bedrijfsuitbreiding voorzien wordt. De gemeente stelt de kaders waaraan de plannen moeten voldoen. Zo mag er geen kale loods komen.

De gemeente Leiden is verplicht om eerst nog een nieuw (postzegel) bestemmingsplan op te stellen. Deze moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad en hiervoor zal de gemeente de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan gaan organiseren. Ook moeten de bouwplannen nog verder ontwikkeld worden.

Na de informatiebijeenkomst in juli bleef het enige tijd stil aan de kant van de gemeente. In november hebben we het bericht ontvangen dat er sindsdien enkele zaken aan het licht zijn gekomen die de ontwikkeling bemoeilijken en vertragen. Het gaat onder andere over de ontsluiting van het terrein. Dit betekent dat de gemeente Leiden samen met de initiatiefnemers eerst meer inzicht willen in de haalbaarheid van de ontwikkeling van de lokatie Rhijnvreugd. Pas als er meer bekend is over de gevolgen voor het plan gaan zij verder met het proces. Dit bestaat uit het opstellen van een ‘Nota van uitgangspunten’ en een tweede participatieronde. Daarna kan de gemeente het proces starten om de bestemming te wijzigen. Als het plan wezenlijk wordt aangepast naar aanleiding van de onderzoeken dan zal de gemeente opnieuw een eerste inloopavond organiseren voordat ze de Nota van uitgangspunten opstellen. 

De gemeente wil dit hele proces van vooronderzoeken, participatie en bestemmingswijziging eind 2019 afronden, waarna in 2020 de vergunning kan worden verleend en de bouw kan beginnen.