Er zijn enkele ideeën ontstaan waarmee bewoners ontmoeten willen bevorderen:

 Activiteiten bundelen en zorgen dat ze bekend worden onder de wijkbewoners. Er gebeurt heel veel, maar het is niet altijd goed afgestemd en onbekend bij de mensen. Ontmoeten tussen ouderen en kinderen door verdere samenwerking tussen peuterspeelzaal en het zorgcentrum. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van zowel jong als oud. Een horecavoorziening (koffie/theehuis) nabij het park Matilo waar mensen uit de wijk, omliggende wijken en bezoekers van het park Matilo elkaar kunnen ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
Plaats bankjes bij het haventje aan de Jupiterlaan zodat mensen daar kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten. Daar komen veel mensen op de fiets of lopend langs. Maak een jeu-de-boulesbaan bij buurtcentrum Matilo waar oud en jong elkaar kunnen ontmoeten op een plek die goed zichtbaar is en waar veel mensen langs komen. Kijk of er een project te realiseren is dat het ontmoeten tussen oud en jong stimuleert. Voorbeelden zijn het Maatjesproject waar mensen zich kunnen melden als ‘maatje’ van een ander (zowel voor ouderen, mensen met een (lichte) beperking of anderen) en ‘Omalief’, een project dat draait in Leiden (www.stichtingomalief.nl) waarbij jongeren verbonden worden met (eenzame) ouderen.

Er is nadrukkelijk aandacht gevraagd om mensen met een niet-Nederlandse achtergrond te betrekken bij de uitwerking van bovengenoemde ideeën zodat ook zij zich prettig voelen op ontmoetingsplaatsen.

Projecten korte termijn (< 1 jaar)

 1. Activiteitenkalender.
  Als eerste actie is het activiteitenaanbod gebundeld en op een activiteitenkalender verzameld. Deze is verschenen in de RoMekrant van april 2016 en in gedrukte versie in de voorzieningen in de wijk. Daarbij is samengewerkt tussen de brede school de Arcade, de wijkverenigingen en het zorgcentrum. Afspraak is dat de activiteitenkalender regelmatig gepubliceerd wordt en dat activiteiten onderling worden afgestemd.
 • Actie: wijkcoördinator Arcade, wijkcoördinator Roomburgh, wijkverenigingen, redactie RoMekrant.
 • Kosten: extra drukkosten, ca. 250,- per uitgave (4 keer per jaar).
 • Planning: loopt

2. Aanleggen jeu-de-boulesbaan
bij wijkcentrum Matilo aan de kant van de Wierickestraat (kan onafhankelijk van ontwikkeling koffie/theehuis, maar bevordert wel het ontmoeten)

 • Actie: wijkverenigingen, gemeente (aanleg en onderhoud)
 • Kosten: aanleg en onderhoud, n.t.b.
 • Planning: 4e kwartaal

 3. Opstarten project Omalief of Maatje
De wijkverenigingen onderzoeken of zo’n project gestart kan worden in Roomburg/Meerburg.

 • Actie: wijkverenigingen, betreffende organisatie (Omalief of Maatje)
 • Kosten: onderzoek kost niets, projectkosten n.t.b.
 • Planning: 4e kwartaal 2016
 1. Straatmeubilair
  Met dienst beheer schouwen in de wijken en onderzoeken waar extra banken en/of picknick tafels kunnen komen.
 • Actie: wijkverenigingen, gemeente
 • Kosten: capaciteit wijkvereniging en gemeente bij schouw, uitvoering en beheer n.t.b.
 • Planning: 4e kwartaal 2016

Project lange termijn (> 1 jaar)

Het idee is dat (op termijn) de peuterspeelzaal de Knuffel in buurtcentrum Matilo verhuist naar het zorgcentrum. Door deze samenwerking ontstaat de mogelijkheid voor jonge kinderen en ouderen om elkaar te ontmoeten. Bijkomend voordeel is dat er ruimte vrijkomt in het wijkcentrum voor een koffie/theehuis met terras.

 •  Actie: wijkverenigingen, gemeente, SPL, Libertas, zorgcentrum Roomburgh
 • Kosten: capaciteit deelnemers. Kosten uitvoering verhuizing: n.t.b.
 • Planning: bepaling haalbaarheid: 4e kwartaal 2016. Uitvoering 2017/2018.