Dossier Roomburger Park

Dit dossier handelt over de vraagstukken die daar bij komen kijken.

 

Referendum: meerderheid tegen

Een meerderheid van de kiesgerechtigde Leidenaren heeft bij het referendum tegen het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark gestemd. Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een geldige stem heeft uitgebracht. Bij het referendum heeft 60,3% een geldige stem uitgebracht.

Referendum inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark
De stemmen over het referendum raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark zijn geteld. Een meerderheid van de kiesgerechtigde Leidenaren stemde tegen het raadsvoorstel. 66,1% van de stemmen was tegen het raadsvoorstel en 28,1% voor. 5,5% van de stemmen was blanco en 0,3% ongeldig.

Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een geldige stem heeft uitgebracht. Bij het referendum heeft 60,3% een geldige stem uitgebracht.

Op 8 april 2021 reflecteert de gemeenteraad op het referendum. Ook neemt de raad dan een besluit over de rechtmatigheid van het referendum en stemt over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.

Bekijk de uitslag (pdf, 197 kb) zoals vastgesteld door het centraal stembureau (proces verbaal). De proces verbalen van de afzonderlijke stembureaus volgen nog.

 

Raadgevend
Het referendum is een raadgevend referendum. Dat betekent dat de uitslag van het referendum een advies is van de stemgerechtigde inwoners van Leiden aan de gemeenteraad. Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een stem heeft uitgebracht. Nadat de uitslag van het referendum bekend is, neemt de gemeenteraad als dat kan in de eerste vergadering na het referendum, maar in ieder geval binnen twee maanden, een besluit over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.

Meer informatie
Hebt u een vraag? Mail naar verkiezingen@leiden.nl of bel 14 071.

 

[Deze tekst is letterlijk overgenomen van: de gemeente Leiden.]

Voor- en tegenstanders van de herinrichting van het Roomburgerpark

De wijkverenigingen van Roomburg en Meerburg hebben voorstanders en de tegenstanders van het herinrichtingsplan van het Roomburgerpark uitgedaagd om hun standpunt te verduidelijken. De tegenstanders zijn verenigd in de Stichting Vrienden van het RoomburgerPark.  Eén van de voorstanders, de hockeyclub Roomburg, verduidelijkt het standpunt van de voorstanders.  
De besturen nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de beide berichten. 

Tegenstanders van het plan:

Stem TEGEN

 • Tegen verlies van openbaar groen
 • Tegen verlies van biodiversiteit
 • Tegen verspilling van gemeentegeld
 • Tegen het doordrukken van plannen zonder draagvlak en zonder aantoonbaar nut
 • Tegen overlast voor de buurt
 • Tegen aantasting van een populaire speeltuin

Tegen verlies van openbaar groen

Door het plan gaat veel openbaar groen verloren. In plaats daarvan komen er midden in het park 6.000 m2 plastic, hekken, lichtmasten en meer geluidsoverlast. Zo wordt de natuurbeleving in het park minder. Mensen wandelen nu eenmaal liever in een park dan langs het hek van een sportveld. Huisarts Jeroen Birnie: “Openbaar groen draagt bij aan de volksgezondheid. Gemeentes moeten van de Gezondheidsraad hun openbaar groen uitbreiden.”

Tegen Verlies van biodiversiteit

Voorwaarde van de raad was dat de biodiversiteit en de klimaatadaptatie aantoonbaar zouden toenemen. In het park gaan duizenden vierkante meters groen verloren, worden 67 volwassen bomen verwijderd en wordt het groen versnipperd. De biologen Helias Udo de Haes , Rinny Kooi en Dick de Vos van de Bomenbond inventariseerden de natuurwaarden van het park en concludeerden dat de biodiversiteit door het plan juist achteruit gaat. Daarnaast zal het tientallen jaren duren, voordat de compensatiemaatregelen effect hebben.

Tegen verspilling van gemeentegeld

De investering voor het inrichtingsvoorstel bedraagt 4,4 miljoen euro, waarvan 0,8 miljoen euro voor het hockeyveld en 3,6 miljoen euro voor compensatiemaatregelen. Hiervoor moeten op de gemeentelijke begroting extra worden bezuinigd. Dit geld kan, zeker in de huidige crisis, beter worden besteed.

Tegen het doordrukken van plannen zonder draagvlak en zonder aantoonbaar nut

In de inspraak is er op geen enkel moment een gelijkwaardig speelveld geweest voor voor- en tegenstanders. Rick van Caubergh nam deel aan de co-creatie in 2020: “Er was binnen het proces geen ruimte voor eigen initiatieven en inbreng van zorgpunten. Opmerkingen over de voorgestelde lichtmasten, hoge hekken, geluidsbelasting, verkeer en parkeren, werden door de projectleiding gebagatelliseerd. We dachten een open proces in te gaan, maar dit werd vanaf het eerste moment ingekaderd.” Er moest koste wat het kost een vierde veld komen.

En dat terwijl een extra veld niet nodig is. In de Leidse regio zijn voldoende hockeyvoorzieningen op een redelijke reisafstand. Martijn Epskamp heeft dit onderzocht: “Het is voor de hockeysport en voor Leidenaren die willen hockeyen, niet nodig een extra hockeyveld aan te leggen. Er zijn in de Leidse regio voldoende hockeyvelden om aan de vraag te voldoen. En die vraag naar hockeyvelden gaat in de toekomst eerder afnemen dan toenemen, omdat landelijk het aantal hockeyers daalt.”

Tegen overlast voor de buurt

De gemeente vergroot de overlast voor de buurt met twee wegafsluitingen op plekken waarlangs dagelijks 2.000 leerlingen worden gebracht en gehaald per fiets en auto. Daarnaast gaat het gebied meer autoverkeer aantrekken door de uitbreiding van de hockeyvelden.

Tegen aantasting van een populaire speeltuin

Voor het extra hockeyveld moet een populaire speeltuin verhuizen. De speeltuinvereniging krijgt hier geen gelijkwaardig alternatief voor terug. 

 

Kijk wat het plan inhoudt op 
www.roomburgerpark.nl 

Stem tegen op 15, 16 en 17 maart!

 

 

Voorstanders van het plan:

 Op een rijtje waarom iedereen voor moet stemmen: iedereenvoor.nl

 • Een Tiny Forest voor iedereen                                       
 • Verbeterde biodiversiteit voor iedereen                   
 • Een veilige speeltuin voor iedereen                             
 • Genoeg sport- en beweegruimte voor iedereen     
 • Een mooi schoolplein voor iedereen                           
 • Goede verkeersveiligheid voor iedereen                   

Op 15, 16 en 17 maart dient het referendum Roomburgerpark. Ben je vóór of tegen de door de bewoners en organisaties in samenwerking met de gemeente Leiden ontwikkelde plannen?

Ben je vóór de mogelijkheid om samen te werken voor de toekomst van het Roomburgerpark? Of behoor je tot de groep die kiest voor behoud en die wil dat alles blijft zoals het is?

Een plan waar heel Leiden welkom is

Wij horen bij de voorstemmers. Wij hebben als hockeyclub Roomburg makkelijk praten. Wij krijgen er een veld bij. Maar 13% van onze jeugdleden komen uit Roomburg/Meerburg, dus ook voor deze wijken voorziet de hockeyclub in een belangrijke behoefte. Hopelijk kan dit in de toekomst zo blijven. Met de komst van 8.500 woningen in Leiden, waarvan een groot deel in de Lammenschans-driehoek, zal er echter een grotere druk op de hockeyclub ontstaan en zullen er helaas anders meer kinderen moeten worden teleurgesteld dan nu al het geval is.

Maar niet alleen de hockeyclub heeft behoefte aan voldoende ruimte om spontaan of georganiseerd te sporten en te bewegen, maar de hele stad! Dat kan met een nieuw multifunctioneel sportveld waar veel sporters gebruik van kunnen maken.

We streven ook naar een balans tussen groen, sport, en ruimte voor sociale contacten en gezelligheid. Juist in coronatijd. Het plan biedt dan ook allerlei activiteiten voor ouderen en een veilige omgeving om te spelen voor kinderen en jongeren. En het clubhuis van Roomburg dat plaats biedt aan bijvoorbeeld een huiswerkcursus of studiebegeleiding. Iedereen is welkom, al was het maar voor een drankje en wie weet ook nog voor een gezonde hap.

Niet voor niets dat in vooruitgang ook vóór zit

 Op 15, 16 en 17 maart heb je de gelegenheid te laten horen waar je bij hoort. Bij voor, vooruit, voorspoed en vooruitgang of bij tegen, tegenwerking, tegenstand en tegenwind? We zetten nog even de belangrijkste punten op een rij:

Vóóruit punt 1:

Het bestaande kunstgrasveldje met het grasveld eromheen verdwijnt en er worden bomen gekapt of verplaatst, maar er komen meer bomen, struiken en ander groen voor terug. Er gaat per saldo dus geen groen verloren, de  biodiversiteit neemt juist toe. Zeker met het Tiny Forest.

Vóóruit punt 2:

Er wordt een extra, multifunctioneel veld gerealiseerd, waarop allerlei groepen zoals de hockeyclub maar bijvoorbeeld ook de scholen en vrije gebruikers, kunnen sporten. Spontaan een balletje trappen of een strak gedrilde bootcamp.

Vóóruit punt 3:

De speeltuin wordt verplaatst en opgeknapt. De speeltoestellen worden vernieuwd en bij alles wat er gebeurt staat veiligheid voorop. Het blijft een gezellige ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders.

Vóóruit punt 4:
Bij de Lorentzschool komen een Athletic Skills Model veld voor sport en spel, en een Tiny Forest. Een minibos van ongeveer 200 m² dat met 600 inheemse bomen en struiken voor een enorme biodiversiteit zorgt. De betrokkenheid van kinderen en van de buurt is een must.

Vóóruit punt 5:

De verkeerscirculatie in het gebied wordt verbeterd en veiliger gemaakt, o.a. door een fietsroute langs de school. Fietsen en auto’s worden hierdoor gescheiden. Een stukje van de Van Vollenhovenkade wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En de Lorentzschool krijgt eindelijk een (groen) schoolplein en de zekerheid dat er geen appartementen gebouwd worden.

Kijk wat het plan inhoudt op www.roomburgerparkleiden.nl.

 iedereenvoor.nl. Stem vóór op 15, 16 en 17 maart!

Aankondiging referendum over het Roomburgerpark

In de nieuwsbrief van de Gemeente Leiden van 5 februari 2021 wordt aangekondigd dat het referendum over het Roomburgerpark zal worden gehouden op 15, 16 en 17 maart 2021.

Klik op de afbeelding hiernaast voor het volledige artikel.

 

Referendum over het Roomburgerpark

De stichting Vrienden van het Roomburger-park hebben gevraagd de oproep voor een referendum te steunen. De besturen van de wijkverenigingen ondersteunen de oproep voor een referendum.

De besturen dragen geen verantwoordelijkheid voor onderstaande tekst van de stichting:
Waarschijnlijk heeft u het wel in de pers gevolgd: er is een referendumprocedure gestart over het Roomburgerpark. Buurtbewoners zijn deze referendumprocedure gestart omdat de gemeente tegen de zin van een grote meerderheid van de buurt de aanleg van een extra hockeyveld probeert realiseren.

Hiervoor hebben zij 5.000 steunbetuigingen nodig van kiesgerechtigde inwoners van Leiden. Wilt u medewerking verlenen aan het verzamelen van die 5.000 steunbetuigingen voor een referendum? 

Zie voor meer informatie diverse publicaties op Nextdoor en de sites van de gemeente, het Leids Dagblad,  Roomburgerparkgroen en Roomburgerparkleiden:

roomburgerparkgroen.nl/inrichtingsvoorstel.html
www.roomburgerparkleiden.nl 

Sportpark Roomburg (ROMEkrant december 2018)

De gemeente heeft per brief kenbaar gemaakt dat zij een haalbaarheidsonderzoek is gestart naar een zogenaamd Wijksportpark dat vanuit Roomburg gezien aan de overkant langs het Rijn-Schie kanaal zou moeten worden gerealiseerd.  Aan de realisatie van zo’n Wijksportpark zouden voordelen maar ook nadelen kunnen kleven voor de omgeving.

Ten behoeve van het onderzoek zijn vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen uit de die omgeving uitgenodigd. 
Namens de wijkvereniging Roomburg neemt Gijsbert Groenveld, lid van het bestuur, deel aan de werkgroep bijeenkomsten. Voorlopig waren er drie van deze bijeenkomsten gepland.  Daarnaast stond er een excursie op het programma waaraan de werkgroep samen met wethouder en raadsleden deelneemt en die voerde naar geslaagde projecten wonen/sportbeoefening in wijken in Rotterdam en Den Haag. Het was erg leuk aan dat uitstapje deel te nemen alhoewel de situaties zowel in Rotterdam (Zuiderpark) als in Den Haag (Bosjes van Pex) heel erg verschillen van die van de situatie van het Roomburgerpark.  Ten eerste zijn beide gebieden ontzettend veel groter dan het Leidse Roomburgerpark en ten tweede staan in die plaatsen de woningen (meestal flats) op veel grotere afstand van het sportgebeuren waardoor er niet of nauwelijks overlast wordt ervaren. Verder wordt in een echt Wijksportpark een keur aan beweeg- en sportactiviteiten aangeboden, iets wat eigenlijk de kracht is van zo’n park. Op het “postzegeltje” Roomburgerpark is zo’n aanbod onmogelijk.

De plannen houden de gemoederen van zowel voor- als tegenstanders aardig bezig. Een wijkbewoner in Roomburg is een brievenactie begonnen waarin tegenstanders van de plannen hun grote bezorgdheid kunnen uiten richting Gemeente.

Gijsbert Groenveld heeft de vele opmerkingen die er over dit onderwerp naar hem zijn toegestuurd doorgezonden naar betrokkenen van de kant van de gemeente Leiden. Van voorstanders van de gemeentelijke plannen is uit Roomburg tot op heden niets gehoord.

Een tweede werkgroepvergadering is op 19 november jl. gehouden. De verwachting dat daar al grote beslissingen zouden worden genomen werd niet waargemaakt. De grote werkgroep heeft zich eerst gebogen over een zogenaamde nulmeting en over de elementen die daarin opgenomen zouden moeten worden. Vanuit Roomburg is alvast het gevaar van licht- en geluidsoverlast onder de aandacht gebracht. De werkgroepleden is een aantal uitvoeringsscenario’s opgestuurd. Waarop tot de volgende bijeenkomst (waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar) gestudeerd kan worden.  De verwachting is dat het besluitvormingsproces nog geruime tijd in beslag zal nemen.

Gaande de werkgroep besprekingen zullen naar buiten geen mededelingen worden gedaan.

Om toch op de hoogte te blijven van het lopende proces kunt op hier de meest recente informatie terugvinden.

Hier treft u de link aan naar het Haalbaarheidsonderzoek.