Verkeer en bereikbaarheid

Inleiding

In alle bijeenkomsten en de wijktafel zijn verschillende aspecten van de bereikbaarheid en de verkeerssituatie van Meerburg en Roomburg aan de orde gekomen. Dat varieerde van macro- tot microniveau:

 • De noodzaak tot bestrijding van fijnstof bij de A4 en de Hoge Rijndijk.
 • Het verbeteren van de beperkte toegankelijkheid van beide wijken voor autoverkeer: Roomburg is alleen bereikbaar via de Fortunaweg en Meerburg via de Meerburgerkade en de Matiloweg.
 • De gevaarlijke overgang bij de Willem v/d Made weg; er wordt te hard gereden en het stoplicht wordt (vaak) genegeerd.
 • De slechte bereikbaarheid en onvoldoende bewegwijzering naar Park Matilo. (zie ook hoofdstuk 2.3.) moet worden aangepakt.
 • Het openbaar vervoer is voldoende aanwezig met haltes zowel op de Hoge Rijndijk als midden in de wijk en dat moet zo blijven.
 • De barrière voor auto’s tussen Meerburg en Roomburg in de vorm van de bussluis wordt door veel bewoners als lastig ervaren, anderen vinden de bussluis noodzakelijk om sluipverkeer te voorkomen.
 • De verkeersveiligheid in woonstraten wordt bedreigd door te snel rijdende auto’s, en fietsers op de stoep. Mensen willen snelheid beperkende maatregelen.

In de mobiliteitsnota 2015-2022 van de gemeente Leiden wordt een aantal knelpunten genoemd rond de ontsluiting van Meerburg en Roomburg. “De aansluiting van Meerburg en het Waardeiland op de Hoge Rijndijk is een onderwerp dat aandacht vraagt en met omwonenden zal worden uitgewerkt” (pag. ii). Vooral vanuit Waardeiland is dat een knelpunt en de gemeente wil daar in de loop van 2017 met omwonenden over praten, en dan gecombineerd met de andere toegang naar de Hoge Rijndijk.

| Pakkende zin Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Een aantal fietsknelpunten is ook bekend en heeft aandacht. Zie de kaart op http://www.leiden.nl/ themas/fietsen/, onder andere “aanleg fietspad tussen Kasteelhof en J. Caesarbrug en ontsluiting Park Matilo” (uitvoering 2016)”. In de tweede Stadslabsessie op 12 april is het project Verkeersveilig door groen(te) besproken; een combinatie van verkeer remmende maatregelen en een kans om elkaar te ontmoeten. Door het plaatsen van grote plantenbakken op de juiste plekken wordt het autoverkeer afgeremd en is het veiliger voor fietsers en voetgangers. Door de plantenbakken strategisch te plaatsen kunnen ook fietsers die op het trottoir fietsen worden afgeremd. De bakken kunnen ook gebruikt worden om groenten te kweken door buurtbewoners. Het idee is om een proef te doen op een locatie met 1 of 2 plantenbakken.

Acties:

De wijkverenigingen willen dit project snel uitvoeren om te laten zien dat er wat gebeurt op gebied van verkeersveiligheid, maar ook om draagvlak voor deze maatregel te toetsen. Uit de enquête bij de extra editie van de RoMekrant bleek dat er 3 mensen zijn die zich hiervoor actief willen inzetten, maar er zijn ook mensen die nadelen zien. Met de afdeling verkeer kan het plan verder worden uitgewerkt.

Projecten korte termijn (< 1 jaar)

1 Verkeersveilig door groen(te)

 • Actie: wijkverenigingen, gemeente
 • Kosten: capaciteit gemeente, wijkverenigingen.
 • Planning: 2016

Naast de gemeentelijke bijdrage voor de wijkaanpak, zijn er ook subsidies beschikbaar voor vergroening en opvang en berging van regenwater. Ook is het zinvol om op zoek te gaan naar sponsors, bijvoorbeeld AH met de moestuintjes!

Projecten lange termijn (> 1 jaar)

 • Extra fietspad tussen Drechtstraat (zie tekening) om de verbinding tussen de wijk en park Matilo te verbeteren en verwijdering van de hekken bij de tunnel.
 • Actie: gemeente, wijkverenigingen
 • Kosten: capaciteit gemeente, wijkverenigingen. Uitvoeringskosten n.t.b.
 • Planning: 2017/2018

Heb jij nog een leuk idee?