Versterken voorzieningen

Dit is een titel

Roomburg en Meerburg hebben een aantal voorzieningen die belangrijk zijn voor de wijk. De meeste liggen in Meerburg, andere in Roomburg. De belangrijkste voorzieningen zijn (uitgebreidere beschrijving in de wijkenfoto):

 • Openbare basisschool De Arcade (Roomburg)
 • Zorgcentrum Roomburgh (Meerburg)
 • Buurtcentrum Matilo (Meerburg)
 • Park Matilo (beide wijken)
 • Winkels IJsselkade (Meerburg)

| Pakkende zin Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

De voorzieningen worden erg gewaardeerd door de bewoners. Uit de laatste enquête blijkt dat mensen dit een belangrijk thema vinden. Uit de enquête in 2013 onder bewoners bleek dat men het meest trots was op het park Matilo. De stichting Mooi Matilo wil de gebruiksmogelijkheden van het park verder vergroten zodat het meer kan betekenen voor de mensen uit de wijk en uit de omgeving. Zorgcentrum Roomburgh levert al diensten aan mensen uit de wijk en wil dat verder uitbreiden. Ook De Arcade wil de sociale cohesie in de wijk versterken en samenwerken met partners in de wijk. Het wijkcentrum Matilo wordt goed gebruikt door bewoners van in en buiten de wijken, maar het gebouw is wat gedateerd en niet iedereen lijkt zich er thuis te voelen. De stichting Libertas die het pand exploiteert is bereid te kijken naar mogelijke verbeterpunten. De winkels aan de IJsselkade functioneren redelijk tot goed maar vrezen concurrentie van een toekomstige supermarkt in Verde Vista aan de overzijde van de A4. In de retailvisie van de regiogemeenten zijn zowel de winkels aan de IJsselkade als in Verde Vista aangewezen als ‘boodschappenwinkelgebied’.

Versterken door verbinden

De voorzieningen liggen enigszins verspreid door de wijk, maar lijken vooral gescheiden door de inrichting van de openbare ruimte. Er ligt een voorstel om het gebied tussen het zorgcentrum, het buurtcentrum en de winkels aan de IJsselkade meer met elkaar te verbinden door obstakels te verwijderen en zichtlijnen te creëren (zie hoofdstuk 2.4). Maar ook de verbinding tussen het park Matilo en het buurtcentrum kan beter waardoor beide meer van elkaar kunnen profiteren.

Horecavoorziening

Mensen zien een horecavoorziening vooral als mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Er is een ondernemer die een thee-/koffiehuis wil beginnen in of rond het park. Een van de belangrijkste voorwaarden voor de ondernemer is dat het verbonden is met het park en dat er een terras mogelijk is. Eerder zijn er door deze ondernemer pogingen gedaan een theehuis te starten in het park maar dat is gestrand op regelgeving en fysieke problemen.

Het voorstel is nu om een koffie/theehuis te beginnen in het wijkcentrum Matilo waarbij de verbinding met het park gemaakt wordt door bosschages te verwijderen en voetpaden aan te leggen. Het is de bedoeling dat het een plek wordt voor bewoners om elkaar te ontmoeten bij een kopje thee of koffie en een plek voor mensen uit de omgeving die het park of een evenement bezoeken om daar iets te nuttigen. Het koffie/ theehuis heeft een terras, een jeu-de-boulesbaan en een speeltuin voor kinderen. Het wordt een voorziening met beperkte openingstijden in de avond om overlast voor de omgeving te voorkomen. Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk dat (op termijn) de peuterspeelzaal de Knuffel uit Matilo verhuist naar het zorgcentrum. De huidige plek van de peuterzeelzaal is de meest geschikte plek omdat het aan de kant van het park ligt en mogelijkheid heeft voor een terras. Zowel de beoogde exploitant van het koffie/theehuis als de exploitant van het wijkcentrum, Libertas, is bereid mee te denken over de mogelijkheden.

Er wordt nu gedacht om in samenwerking met een ondernemer met ‘pop-up horeca’ (eventueel in combinatie met pop-up kinderboerderijtje o.i.d.) te experimenteren, bijvoorbeeld tijdens weekenden in de zomer van 2017. Op die manier krijgt men een beter beeld van de potentie.

 

| Stichting mooi Matilo zet zich in voor de ontwikkeling van het park Matilo en wil kijken of ze – op termijn – een Romeinse soldatenbarak in het Castellum kunnen realiseren, een limes trekpleister die tevens dienst kan doen als opslagplek, maar wellicht ook als expositieruimte en/of horeca

Winkels IJsselkade

Deze winkels hebben behalve een wijkfunctie ook een regionale klantenkring. Vooral de mogelijkheid om elkaar daar te ontmoeten wordt door wijkbewoners gewaardeerd. De winkeliers geven aan deels van elkaar afhankelijk te zijn voor klandizie. Ondernemers willen wat meer aankleding van het plein en de mogelijkheid om de mensen te trekken met extra kramen. Dat is ook wat bewoners als meerwaarde zien. In het verleden zijn er ondernemers geweest die een kraam wilden openen en die dat niet gedaan hebben vanwege de regels waaraan men moet voldoen voordat men kan beginnen. Daarom wordt gepleit voor een regelarme(vrije) zone aan de IJsselkade waar zonder administratieve rompslomp, vergunningen etc. activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook wil men graag opnieuw bekijken of de inrichting van het pleintje beter kan (ook naar de verbinding met het zorgcentrum, zie hoofdstuk 2.4) waarbij ook naar de plaatsing van kunstwerken gekeken kan worden. Nadat dit met de gemeente geregeld is, wordt gedacht aan de volgende zaken:

 • Markt die zich onderscheidt van andere dagmarkten in de stad, bijvoorbeeld gericht op ouderen en kinderen
 • Zie ook de kansen die nieuwbouw van Verde Vista biedt en haal de bewoners van Verde Vista de wijk in.

Park Matilo

Stichting Mooi Matilo is al een tijd in gesprek met de gemeente over verbeteringen in en rond het park. Volgens de stichting hebben mensen moeite om het park te vinden, staan er te weinig afvalbakken, is de parkeerplaats niet aangegeven, mogen er wel wat meer bankjes of picknicktafels komen, en ontbreken belangrijke basisvoorzieningen. Dit is tijdens gesprekken ook bevestigd door bewoners. Er is een verzoek ingediend voor elektriciteit en water in het park om activiteiten zoals het jaarlijkse wijkenfeest makkelijker te kunnen organiseren. De uitvoering wordt in 2016 verwacht.

| Pakkende zin Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Het park wordt ook gebruikt door jongeren. Met name het afval dat zij achterlaten is mensen een doorn in het oog. In overleg met de dienst beheer zijn er bakken geplaatst, maar dat zijn er volgens bewoners niet voldoende. Ook hebben bewoners aangegeven dat meer bakken alleen niet voldoende is en dat de jongeren ook aangesproken moeten worden op hun gedrag. Verder zijn de belangrijkste genoemde verbeterpunten:

 • Toegang tot het park vanuit Matilotunnel (fietsers) verbeteren inclusief het plaatsen van extra bomen (zie schets)
 • Bewegwijzering kan beter zodat fietsers en wandelaars het park makkelijker kunnen vinden, inclusief betere verwijzing voor auto’s, en zichtbaarheid en herkenbaarheid parkeerplaats Willem van der Madeweg.
 • Aansluiten op (landelijke, regionale) fiets en wandelroutes.

Projecten korte termijn (< 1 jaar)

1. Regelvrije zone IJsselkade

 • Actie: wijkverenigingen, gemeente
 • Kosten: capaciteit wijkverenigingen, gemeente
 • Planning: 2017

2. Betere bewegwijzering park Matilo; onderzoek en schouw in samenwerking met de gemeente

 • Actie: stichting Mooi Matilo, gemeente
 • Kosten: capaciteit stichting Mooi Matilo, gemeente, realisatie: n.t.b.
 • Planning: onderzoek 2016, uitvoering 2017

3. Onderzoeken of marathon van Leiden door het park Matilo kan

 • Actie: stichting Mooi Matilo, organisatie Leidse Marathon
 • Kosten: capaciteit stichting Mooi Matilo
 • Planning: 2016

4. Plan voor verbinding voorzieningen maken zodat voorzieningen meer kunnen profiteren van elkaars kwaliteiten en meer mensen ze weten te vinden.

 • Actie: gemeente, wijkverenigingen, zorgcentrum Roomburgh, ondernemers IJsselkade, Libertas
 • Kosten: capaciteit gemeente, wijkverenigingen
 • Planning: 2017

5. Plan voor koffie/theehuis in Matilo maken en ruimte laten voor buurtactiviteiten.

 • Actie: gemeente, horecaondernemer, peuterspeelzaal de Knuffel (Stichting Peuterspeelzalen Leiden), Roomburgh, Libertas, wijkverenigingen
 • Kosten: capaciteit deelnemers, kosten architect, andere adviseurs
 • Planning: 2016

Heb jij nog een leuk idee?